Bazilika Nanebevzetí Panny Marie v Příbrami

Bezprostředním popudem k realizaci projektu nahrávání varhanních děl J. S. Bacha jsou Jaroslavu Tůmovi, svatohorskémutitulárnímu varhaníkovi a profesoru HAMU
v Praze, nedávno dokončené varhany v bazilice Panny Marie
na Svaté Hoře u Příbrami. Jedná se o jeden z nemnoha nástrojů
u nás, ne-li jediný, na který lze realizovat rozsáhlý mistrův varhanní odkaz v plném rozsahu a bez jakéhokoli technického, zvukového či stylového omezení. Stavbu během deseti let realizovala varhanářská dílna Vladimíra Šlajcha sídlící
v jihočeských Borovanech.

Varhanní skladby tvoří jakousi kostru skladatelského Bachova odkazu od učednického mládí až po jeho vyzrálé mistrovství, přičemž všechny jsou pozoruhodné. Jejich souhrn představuje základ repertoáru varhaníků už po několik staletí. Z bohaté plejády převážně polyfonních skladeb vytvořených buď
na základě chorálních melodií, nebo formou preludií, toccat, fantasií a fug, uvádí Jaroslav Tůma nejen ty nejznámější z nich,
ale i méně frekventované, ba i ty, u nichž je Bachovo autorství zpochybněno. Stejně tak i skladby jiných autorů Bachem přepracovaných.

Každé dílo či sérii děl provází Jaroslav Tůma slovním komentářem, který má za cíl přiblížit posluchači jednotlivé skladby,
jejich specifické vlastnosti, ozřejmit problémy, jaké interpreta
při studiu a provádění varhanní hudby potkávají. Zároveň
je zařazuje do kontextu chronologického, dotýká se i jejich významu pro liturgii, dále také mimohudebních souvislostí
či inspiračních zdrojů. 

Projekt představuje završení celoživotního zájmu Jaroslava Tůmy
o Bachovo varhanní dílo. Poprvé jej provedl souborně
na veřejných koncertech v letech 1990 až 1993. Za tento počin
mu byla v roce 1993 udělena Výroční cena Českého hudebního fondu.

Prezentaci Bachových varhanních děl se věnuje při další své koncertní činnosti doma i v zahraničí neustále, u firem Supraphon a Arta records vydal i řadu bachovských CD nahrávek,
nejen na varhanách, ale i cembale a klavichordu. Pořízeny byly
u nás, v Rakousku a v Německu.

Každá epocha přináší svébytný pohled na slavná díla minulosti.
U projevů hudebního umění je nezastupitelná především osobitá role interpreta, jehož přístup k předloze v podobě hudebního notového zápisu je závislý i na mnoha místně a dobově podmíněných okolnostech. Zejména na interpretační tradici,
na zkušenosti s širokou škálou nástrojů, na nichž lze danou hudbu hrát, i na mnoha dalších kulturních a duchovních faktorech. Interpretační umění se neustále vyvíjí, cílem projektu je zachycení subjektivního přístupu jednoho z předních interpretů současné umělecké generace nejen po stránce aktuálního interpretačního výkonu, ale také zaznamenání názorů a postojů, jejichž souhrn přináší celistvý pohled na významnou součást kulturního dědictví, především v oblasti konfrontace Bachovy hudby s tradicemi českého varhanářství a české interpretační tradice.

Projekt Jaroslava Tůmy a Alexandra Vojty je realizován formou audiovizuálního záznamu s prostorovým zvukem a paralelním vícekamerovým záznamem v rozlišení 4K. 

Celkem vzniká 41 pořadů se stopáží cca 45 minut.TAJEMSTVÍ TÓNŮ

přibližuje zájemcům znalosti, dovednosti, myšlení a postoje lidí, kteří se věnují hudbě